Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Měli bychom se obávat zneužití moderních technologií?


Není žádným tajemstvím, že moderní technologie se stávají stále složitÄ›jšími. Běžný ÄlovÄ›k tak již prakticky nemá možnost plnÄ› pochopit jejich fungování. To samozÅ™ejmÄ› vede k nejrůznÄ›jším obavám, například k otázce, zda nemohou být bez naÅ¡eho vÄ›domí zneužity.

 

To je důležité zvláštÄ› dnes, kdy jsou prakticky vÅ¡echny naÅ¡e přístroje propojené. JistÄ›, díky tomu je můžeme kontrolovat a ovládat například prostÅ™ednictvím mobilního telefonu, avÅ¡ak nelze popřít, že se jedná o pomÄ›rnÄ› znaÄné bezpeÄnostní riziko.

 

moderní chytrý telefon

 

Faktem je, že ke zneužití může dojít pomÄ›rnÄ› snadno. V dneÅ¡ní dobÄ› staÄí prakticky jen to, když se vám nÄ›kdo nabourá do wi-fi sítÄ›, což není až tak nároÄné, jak si mnozí pÅ™edstavují. ZvláštÄ› vzhledem k tomu, že valná vÄ›tÅ¡ina lidí používá ta nejmenší nebo i žádná zabezpeÄení, a volí jednoduchá hesla. Získat tak přístup k nÄ›komu do domu je v podstatÄ› velmi jednoduché.

 

Tomu lze naÅ¡tÄ›stí pomÄ›rnÄ› dobÅ™e pÅ™edejít tím, že pÅ™ijmeme urÄitá opatÅ™ení. Tím hlavním a nejdůležitÄ›jším je, že si zvolíme internetové pÅ™ipojení s nejvyšším stupnÄ›m zabezpeÄení, a budeme pravidelnÄ› mÄ›nit jak heslo, tak i název sítÄ›.

 

možné propojení přístrojů v domácnosti

 

Dále je dobré nepropojovat pÅ™es internet více přístrojů, než je nezbytnÄ› nutné. JistÄ›, je pohodlné, když můžete svou myÄku, vysavaÄ Äi klimatizaci zapnout pomocí mobilu, avÅ¡ak zároveň to znamená, že vytváříte slabé místo, kterého mohou lidé zneužít k tomu, aby k vám získali přístup.

 

S tím souvisí i ochrana vaÅ¡ich osobních údajů. AÄkoliv mnohé dneÅ¡ní stroje po vás požadují urÄitou autorizaci, je dobré ukládat jen minimální množství vaÅ¡ich dat. To platí i o poÄítaÄi, který mimo jiné nabízí také možnost uložení hesel. To je sice pohodlné, avÅ¡ak nelze zastírat, že zároveň nebezpeÄné.

 

V neposlední Å™adÄ› pak nedovolujte nikomu pÅ™ipojit se pomocí dálkového pÅ™ipojení na váš poÄítaÄ Äi telefon, zvláštÄ› pak lidem, které neznáte. Pokud potÅ™ebujete svůj notebook opravit, odneste jej radÄ›ji do autorizovaného servisu. Tam navíc odvedou podstatnÄ› lepší práci.